REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO aprovi.pl

 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE
 2. RODZAJE I ZAKRES USŁUG ELEKTRONICZNYCH
 3. WARUNKI ŚWIADCZENIA I ZAWIERANIA UMÓW O ŚWIADCZENIE USŁUG ELEKTRONICZNYCH
 4. WARUNKI ZAWIERANIA UMOWY SPRZEDAŻY
 5. SPOSOBY PŁATNOŚCI
 6. KOSZT, TERMIN I SPOSOBY DOSTAWY
 7. WARUNKI ROZWIĄZYWANIA UMÓW O ŚWIADCZENIE USŁUG ELEKTRONICZNYCH
 8. TRYB POSTĘPOWANIA REKLAMACYJNEGO
 9. PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY
 10. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 

 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE
  1. Naciśnięcie przycisku „Wyślij zamówienie” jest jednoznaczne z zapisem „Zamówienie z koniecznością zapłaty”
  2. Sklep Internetowy dostępny pod adresem internetowym https://www.aprovi.pl prowadzony jest przez Aprovi sp z o. o. (adres prowadzenia działalności: ul. Jana Pawła II 4B 80-462 Gdańsk, adres do korespondencji: ul. Jana Pawła II 4B 80-462 Gdańsk wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego Rzeczypospolitej Polskiej, NIP PL5842780047, adres poczty elektronicznej: sklep@aprovi.pl, numer telefonu kontaktowego: +58 341 68 94.
  3. Postanowienia niniejszego Regulaminu nie mają na celu wyłączać ani ograniczać jakichkolwiek praw Klienta, będącego jednocześnie konsumentem, przysługujących mu na mocy bezwzględnie wiążących przepisów prawa. W przypadku niezgodności postanowień niniejszego Regulaminu z powyższymi przepisami, pierwszeństwo mają te przepisy.
  4. Definicje:
   1. DZIEŃ ROBOCZY – jeden dzień od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.
   2. FORMULARZ REJESTRACJI – formularz dostępny w Sklepie Internetowym umożliwiający utworzenie Konta.
   3. FORMULARZ ZAMÓWIENIA – formularz dostępny w Sklepie Internetowym umożliwiający złożenie Zamówienia.
   4. KLIENT – Usługobiorca, który zamierza zawrzeć lub zawarł Umowę Sprzedaży ze Sprzedawcą.
   5. KODEKS CYWILNY – ustawa kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U. Nr 16, poz. 93 ze zm.).
   6. KONTO – oznaczony indywidualną nazwą (loginem) i hasłem podanym przez Usługobiorcę zbiór zasobów w systemie teleinformatycznym Usługodawcy, w którym gromadzone są dane Usługobiorcy w tym informacje o złożonych Zamówieniach.
   7. PRODUKT – dostępna w Sklepie Internetowym rzecz ruchoma będąca przedmiotem Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą.
   8. REGULAMIN – niniejszy regulamin Sklepu Internetowego.
   9. SKLEP INTERNETOWY – Sklep Internetowy Usługodawcy dostępny pod adresem aprovi.pl
   10. SPRZEDAWCA; USŁUGODAWCA – spółka Aprovi sp z o. o. prowadząca działalność gospodarczą pod nazwą „APROVI” Elementy Elektroniczne (adres prowadzenia działalności: ul. Jana Pawła II 4B 80-462 Gdańsk, adres do korespondencji:ul. Jana Pawła II 4B 80-462 Gdańsk) wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego Rzeczypospolitej Polskiej, NIP PL5842780047, adres poczty elektronicznej: sklep@aprovi.com.pl, numer telefonu kontaktowego: +58 341 68 94 (opłata jak za połączenie standardowe – wg. cennika właściwego operatora).
   11. UMOWA SPRZEDAŻY – Umowa Sprzedaży Produktu zawarta między Klientem, a Sprzedawcą za pośrednictwem Sklepu Internetowego.
   12. USŁUGA ELEKTRONICZNA – usługa świadczona drogą elektroniczną przez Usługodawcę na rzecz Usługobiorcy za pośrednictwem Serwisu Internetowego.
   13. USŁUGOBIORCA – osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna albo jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, która korzysta z Usługi Elektronicznej.
   14. ZAMÓWIENIE – oświadczenie woli Klienta stanowiące ofertę zawarcia Umowy Sprzedaży Produktu ze Sprzedawcą. Naciśnięcie przycisku „Wyślij zamówienie” jest jednoznaczne z zapisem „Zamówienie z koniecznością zapłaty”.
 2. RODZAJE I ZAKRES USŁUG ELEKTRONICZNYCH
  1. Usługodawca świadczy za pośrednictwem Sklepu Internetowego następujące Usługi Elektroniczne:
   1. Prowadzenie Konta w Sklepie Internetowym.
   2. Umożliwienie złożenia Zamówienia w Sklepie Internetowym poprzez wypełnienie Formularza Zamówienia.
 3. WARUNKI ŚWIADCZENIA I ZAWIERANIA UMÓW O ŚWIADCZENIE USŁUG ELEKTRONICZNYCH
  1. Odpłatność:
   1. Świadczenie Usług Elektronicznych przez Usługodawcę jest nieodpłatne.
  2. Okres na jaki umowa zostaje zawarta:
   1. Umowa o świadczenie Usługi Elektronicznej polegającej na prowadzeniu Konta w Sklepie Internetowym zawierana jest na czas nieoznaczony.
   2. Umowa o świadczenie Usługi Elektronicznej polegającej na umożliwieniu złożenia Zamówienia w Sklepie Internetowym poprzez wypełnienie Formularza Zamówienia zawierana jest na czas oznaczony i ulega rozwiązaniu z chwilą złożenia Zamówienia albo zaprzestania jego składania przez Usługobiorcę.
  3. Wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się Usługodawca:
   1. Komputer z dostępem do Internetu.
   2. Dostęp do poczty elektronicznej.
   3. Przeglądarka internetowa: Mozilla Firefox w wersji 9.0 i wyższej lub Internet Explorer w wersji 8.0 i wyższej, Opera w wersji 10.0 i wyższej, Google Chrome w wersji 10.0.6 i wyższej.
   4. Włączenie w przeglądarce internetowej Cookies oraz Javascript.
  4. Usługobiorca obowiązany jest do korzystania ze Sklepu Internetowego w sposób zgodny z prawem i dobrymi obyczajami mając na uwadze poszanowanie dóbr osobistych i praw własności intelektualnej osób trzecich.
  5. Usługobiorca obowiązany jest do wprowadzania danych zgodnych ze stanem faktycznym.
  6. Usługobiorcę obowiązuje zakaz dostarczania treści o charakterze bezprawnym.
 4. WARUNKI ZAWIERANIA UMOWY SPRZEDAŻY
  1. Ogłoszenia, reklamy, cenniki i inne informacje o Produktach podane na stronach internetowych Sklepu Internetowego, w szczególności ich opisy, parametry techniczne i użytkowe oraz ceny, stanowią zaproszenie do zawarcia umowy, w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego.
  2. Cena Produktu uwidoczniona na stronie Sklepu Internetowego podana jest w złotych polskich i zawiera wszystkie składniki, w tym podatek VAT, cła oraz wszelkie inne składniki. Ceny nie zawierają jednak ewentualnych kosztów dostawy i płatności, które są wskazywane w trakcie składania Zamówienia.
  3. Cena Produktu uwidoczniona na stronie Sklepu Internetowego jest wiążąca w chwili złożenia przez Klienta Zamówienia. Cena ta nie ulegnie zmianie niezależnie od zmian cen w Sklepie Internetowym, które mogą się pojawić w odniesieniu do poszczególnych Produktów po złożeniu przez Klienta Zamówienia.
  4. Zawarcie Umowy Sprzedaży za pomocą Formularza Zamówień
   1. Celem zawarcia Umowy Sprzedaży niezbędne jest wcześniejsze złożenie przez Klienta Zamówienia.
   2. Klient składa Zamówienie używając funkcjonalności sklepu oznaczonej komunikatem „Wyślij zamówienie” co oznacza, ze Zamówienie składane przez Klienta pociąga za sobą obowiązek zapłaty za zamawiane Produkty oraz dokonanie opłaty za rodzaj dostawy wskazany w Formularzu Zamówienia.
   3. Po złożeniu Zamówienia Sprzedawca potwierdza jego otrzymanie, przesyłając do Klienta wiadomość e-mail zawierającą:
    1. Potwierdzenie wszystkich istotnych elementów Zamówienia.
    2. Oświadczenie Sprzedawcy o otrzymaniu Zamówienia.
   4. Umowa Sprzedaży między Klientem, a Sprzedawcą zostaje zwarta z chwilą otrzymania przez Klienta drugiej wiadomości e-mail, potwierdzających dostępność wszystkich wszystkich artykułów i w zależności od wybrania sposobu płatności , podanie nr konta bankowego. W przypadku niemożności przyjęcia Zamówienia do realizacji Sprzedawca poinformuje o tym Klienta w drodze wiadomości e-mail.
   5. Każda Umowa Sprzedaży będzie potwierdzana paragonem lub na życzenie Klienta fakturą VAT, które będą dołączane do przesyłek.
  5. SPOSOBY PŁATNOŚCI
   1. Sprzedawca udostępnia następujące sposoby płatności:
    1. Płatność gotówką przy odbiorze osobistym.
    2. Płatność za pobraniem przy odbiorze przesyłki.
    3. Płatność przelewem tradycyjnym na rachunek bankowy Sprzedawcy. 5.1.3.1. Bank: Bank BZWBK SA. 5.1.3.2. Numer rachunku: 35 1500 1025 1210 2000 8174 0000.
   2. W wypadku sposobu płatności innego niż płatność za pobraniem przy odbiorze przesyłki Klient zobowiązany jest do dokonania zapłaty ceny z tytułu Umowy Sprzedaży w terminie 10 dni od dnia jej zawarcia, chyba że Umowa Sprzedaży stanowi inaczej.
  6. KOSZT, TERMIN I SPOSOBY DOSTAWY
   1. Sprzedawca udostępnia następujące sposoby dostawy Produktu:
    1. Paczka pocztowa, paczka pocztowa pobraniowa.
    2. Odbiór osobisty – po wcześniejszym umówieniu za pośrednictwem poczty elektronicznej albo telefonicznie – w sklepie stacjonarnym (ul. Jana Pawła II 4B, 80-462 Gdańsk) od poniedziałku do piątku w godzinach 9:00 – 18:00, w soboty w godzinach 9:00 – 13:00.
   2. Ewentualne koszty dostawy są wskazywane w trakcie składania Zamówienia. Są one uzależnione od wybranego przez Klienta sposobu dostawy oraz płatności.
   3. Termin dostawy – na czas oczekiwania przez Klienta na przesyłkę Produktu składa się czas kompletowania Produktu i czas dostawy Produktu:
    1. Czas kompletowania Produktu wynosi do 3 Dni Roboczych, chyba że w opisie danego Produktu lub w trakcie składania Zamówienia podano krótszy termin. Czas ten należy liczyć w następujący sposób:
     1. W przypadku wyboru przez Klienta sposobu płatności za pobraniem – od momentu zawarcia Umowy Sprzedaży do chwili skompletowania i wysłania Produktów.
     2. W przypadku wyboru przez Klienta sposobu płatności przelewem lub płatności elektroniczne – od momentu zaksięgowania wpłaty na rachunku bankowym lub koncie rozliczeniowym do chwili skompletowania i wysłania Produktów.
    2. Czas dostawy Produktu uzależniony jest od wybranego przez Klienta sposobu dostawy:
     1. Paczki pocztowe dostarczane są w ciągu deklarowanych przez przewoźnika 2 Dni Roboczych.
  7. WARUNKI ROZWIĄZYWANIA UMÓW O ŚWIADCZENIE USŁUG ELEKTRONICZNYCH
   1. Wypowiedzenie umowy o świadczenie Usługi Elektronicznej:
    1. Wypowiedzeniu może ulec umowa o świadczenie Usługi Elektronicznej bezterminowa o charakterze ciągłym (np. prowadzenie Konta w Sklepie Internetowym).
    2. Usługobiorca może wypowiedzieć umowę ze skutkiem natychmiastowym i bez wskazywania przyczyn poprzez przesłanie stosownego oświadczenia za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: sklep@aprovi.pl lub też pisemnie na adres: ul. Jana Pawła II 4B 80-462 Gdańsk.
    3. Usługodawca może wypowiedzieć umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną bezterminową o charakterze ciągłym w przypadku, gdy Usługobiorca narusza Regulamin, w szczególności gdy dostarcza treści o charakterze bezprawnym po bezskutecznym jednokrotnym wezwaniu do zaprzestania z wyznaczeniem odpowiedniego terminu. Umowa w takim wypadku wygasa po upływie 7 dni od dnia złożenia oświadczenia woli o jej wypowiedzeniu (okres wypowiedzenia).
    4. Wypowiedzenie prowadzi do unicestwienia stosunku prawnego ze skutkiem na przyszłość, nie prowadzi więc do wyeliminowania skutków prawnych, które powstały wcześniej – w czasie trwania umowy.
   2. Usługodawca i Usługobiorca mogą rozwiązać umowę o świadczenie Usługi Elektronicznej w każdym czasie w drodze porozumienia stron.
  8. TRYB POSTĘPOWANIA REKLAMACYJNEGO
   1. Reklamacje z tytułu niezgodności Produktu z Umową Sprzedaży:
    1. Podstawa i zakres odpowiedzialności Sprzedawcy wobec Klienta będącego osobą fizyczną, który nabywa Produkt w celu niezwiązanym bezpośrednio z jej działalnością zawodową lub gospodarczą, z tytułu niezgodności Produktu z Umową Sprzedaży są określone Ustawą z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks Cywilny (Dz.U. z 2014 r. poz. 121) oraz Ustawą z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. z 2014 r. poz. 827).
    2. Zawiadomienia o niezgodności Produktu z Umową Sprzedaży oraz zgłoszenia odpowiedniego żądania można dokonać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: sklep@aprovi.pl lub też pisemnie na adres: ul. Jana Pawła II 4B, 80-462 Gdańsk
    3. Gdy jest to niezbędne dla oceny niezgodności Produktu z umową należy go dostarczyć na adres:ul. Jana Pawła II 4B, 80-462 Gdańsk
    4. Sprzedawca ustosunkuje się do żądania Klienta niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni. Odpowiedź w sprawie reklamacji jest wysyłana na podany przez Klienta adres lub w inny podany przez Klienta sposób.
   2. Reklamacje związane ze świadczeniem Usług Elektronicznych przez Usługodawcę:
    1. Reklamacje związane ze świadczeniem Usług Elektronicznych za pośrednictwem Sklepu Internetowego Usługobiorca może składać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: sklep@aprovi.pl lub też pisemnie na adres:ul. Jana Pawła II 4B, 80-462 Gdańsk.
    2. Zaleca się podanie w powyższej wiadomości e-mail jak najwięcej informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaju i daty wystąpienia nieprawidłowości oraz danych kontaktowych – ułatwi to i przyspieszy rozpatrzenie reklamacji przez Usługodawcę.
    3. Rozpatrzenie reklamacji przez Usługodawcę następuje niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni.
    4. Odpowiedź Usługodawcy w sprawie reklamacji jest wysyłana na adres e-mail Usługobiorcy podany w zgłoszeniu reklamacyjnym lub w inny podany przez Usługobiorcę sposób.
  9. PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY
   1. Usługobiorca (Klient) będący jednocześnie Konsumentem, który zawarł umowę na odległość, może od niej odstąpić bez podania przyczyn, składając stosowne oświadczenie na piśmie w terminie 14 dni. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. Oświadczenie należy wysłać na adres:ul. Jana Pawła II 4B, 80-462 Gdańsk.
   2. Przykładowy wzór formularza odstąpienia od umowy zawartej na odległość znajduje się pod adresem http://aprovi.com.pl/odstapienie_od_umowy.pdf.
   3. W razie odstąpienia od umowy umowa jest uważana za niezawartą.
   4. Usługodawca (Sprzedawca) ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od umowy, zwrócić Konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia Produktów.
   5. Usługodawca (Sprzedawca) dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.
   6. Termin czternastodniowy, w którym konsument może odstąpić od umowy, rozpoczyna się w przypadku Umowy Sprzedaży od objęcia Produktów w posiadanie przez Konsumenta lub wskazaną przez niego osobę trzecią inną niż przewoźnik.
   7. Konsument odstępujący od Umowy Sprzedaży ponosi tylko bezpośrednie koszty zwrotu Produktu do Sprzedawcy.
   8. Jeżeli Konsument wybiera sposób dostarczenia Produktów inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę, Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu Konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.
   9. Konsument ma obowiązek zwrócić Sprzedawcy zwracany Produkt lub przekazać Produkt osobie upoważnionej przez Sprzedawcę do odbioru niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy. Do zachowania 14 – dniowego terminu wystarczy odesłanie Produktu przed jego upływem.
   10. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości zwracanego Produktu będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Produktu.
   11. Prawo odstąpienia od umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa lub na odległość nie przysługuje konsumentowi w odniesieniu do umów:
    1. o świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany,
    2. przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy,
    3. w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi przedsiębiorca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy,
    4. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb,
    5. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu,
    6. w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami,
    7. w której konsument wyraźnie żądał, aby przedsiębiorca do niego przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji; jeżeli przedsiębiorca świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania konsument żądał, lub dostarcza rzeczy inne niż części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji, prawo odstąpienia od umowy przysługuje konsumentowi w odniesieniu do dodatkowych usług lub rzeczy
  10. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
   1. Umowy zawierane poprzez Sklep Internetowy zawierane są zgodnie z prawem polskim i w języku polskim.
    1. Wybór prawa polskiego nie pozbawia konsumenta ochrony przyznanej mu na podstawie przepisów, których nie można wyłączyć w drodze umowy, na mocy prawa jakie byłoby właściwe w braku wyboru, tj. prawa państwa, w którym konsument ma miejsce zwykłego pobytu, a przedsiębiorca (1) wykonuje swoją działalność gospodarczą lub zawodową w państwie w którym konsument ma miejsce zwykłego pobytu; lub (2) w jakikolwiek sposób kieruje taką działalność do tego państwa lub do kilku państw z tym państwem włącznie; a umowa wchodzi w zakres tej działalności.
   2. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy: Kodeksu cywilnego; Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz.U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.); Ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.
   3. Rozstrzyganie sporów:
    1. Ewentualne spory powstałe pomiędzy sprzedającym, a kupującym będącym jednocześnie konsumentem w rozumieniu art. 22[1] Kodeksu cywilnego zostają poddane właściwym sądom powszechnym zgodnie z przepisami kodeksu postępowania cywilnego z dnia 17 listopada 1964 r. (Dz.U. Nr 43, poz. 296 ze zm.).
    2. Przedsiębiorca nie wyraża zgody na skorzystanie z poza sądowych sporów Reklamacji i Roszczeń.
    3. Ewentualne spory powstałe pomiędzy sprzedawcą, a kupującym niebędącym jednocześnie konsumentem w rozumieniu art. 22[1] Kodeksu cywilnego, zostają poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Usługodawcy.
    4. Dostarczane przez sklep APROVI Elementy Elektroniczne produkty są wolne od wad.